Раздел 1. Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление


Приложения към Раздел 1


Карти  към Раздел 1


Подкрепящи документи към Раздел 1