Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

 

Приложения към Раздел 2

Приложение 2.1.1 Взаимовръзка между движеща сила, категория и вид натиск и източника на замърсяване/въздействие

Приложение 2.1.2 Възможни потенциални въздействия и индикатори за тяхното отчитане върху повърхностните и подземните води

Приложение 2.1.3 Обхват, съдържание и източници на използваната информация

Приложение 2.2.1.1 Точкови източници на отпадъчни води с преобладаващ битов характер в ДРБУ

Приложение 2.2.1.2  Агломерации с над 2 000 е.ж. в ДРБУ

Приложение 2.2.1.3А Точкови източници на биоразградими промишлени отпадъчни води с товар на замърсяване над 4000 е. ж. в ДРБУ

Приложение 2.2.1.3Б Точкови източници на промишлени отпадъчни води с Разрешително по Закона за водите в ДРБУ

Приложение 2.2.1.4 Точкови източници на промишлени отпадъчни води с Комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда в ДРБУ

Приложение 2.2.2.1А Неизградеността или неползваемостта на канализационната мрежа в агломерациите с над 2000 е.ж. в ДРБУ

Приложение 2.2.2.1Б Неизградеността или неползваемостта на канализационната мрежа в агломерациите с над 2000 е.ж. по поречия

Приложение 2.2.2.2А Използвана земеделска площ и обработваема земя, вкл. отглеждани земеделски култури в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2Б Използвана земеделска площ и обработваема земя в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2В Внасяни торове върху използваната земеделска площ  във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2Г Внасяни торове върху използваната земеделска площ във водосборната площ на поречията в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2Д Товари от  биогенни  елементи  (азот  и  фосфор) внесени в повъхностните води, в резултат на торене в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2Е Резултати от модел MONERIS за периода 2010 – 2012г., проследяващи разпространението на общ азот чрез торене в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2Ж Внасяни ПРЗ върху използваната земеделска площ във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2З Внасяни ПРЗ върху използваната земеделска площ, във водосборната площ на поречията в ДРБУ

Приложение 2.2.2.2И Складове за пестициди в ДРБУ

Приложение 2.2.2.3А Гъстотата на отглежданите животни във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.3Б Гъстотата на отглежданите животни във водосборната площ на поречията в ДРБУ

Приложение 2.2.2.3В Товари от  биогенни  елементи  (азот  и  фосфор) внесени в повъхностните води, в резултат на отглеждане на едър рогат добитък, овце и кокошки в ДРБУ

Приложение 2.2.2.4 Добив на подземни богаства в ДРБУ

Приложение 2.2.2.5А Податливост на ерозия във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.5Б Податливост на ерозия във водосборната площ на поречията в ДРБУ

Приложение 2.2.2.7А Товари на определени замърсители от атмосферни отлагания в ДРБУ

Приложение 2.2.2.7Б Резултати от модел MONERIS за периода 2010 – 2012г., проследяващи разпространението на общ азот чрез атмосферни отлагания в ДРБУ

Приложение 2.2.2.8 Товари на определени замърсители постъпващи от автомобилния транспорт във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.9А  Структура на ползването на земята във водосборната площ на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.2.2.9Б Структура на ползването на земята във водосборната площ на поречията в ДРБУ

Приложение 2.2.3 Натиск от физични изменения (хидроморфологични изменения) в ДРБУ

Приложение 2.3.3.1 Натиск от водовземане върху подземните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.3.3.2 Райони с идентифициран значим натиск върху подземните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.3.4.1 Изменение на разполагаеми ресурси на подземните водни тела  в периода 2010-2014г.

Приложение 2.4.1.1 Подход за оценка на риска на повърхностни водни тела да не постигнат поставените цели за опазване на околната среда

Приложение 2.4.1.2 Риск оценка на повърхностните водни тела в ДРБУ

Приложение 2.4.2.3.1 Подход за оценка на риска от не постигане на добро химично състояние за подземните водни тела

Приложение 2.4.2.3.2 Риск оценка на подземните водни тела в ДРБУ

 

Карти към Раздел 2

Карта 2.2.1.1 Зауствания на битови отпадъчни води в  ДРБУ

Карта 2.2.1.2 Агломерации над 2000 е.ж. в ДРБУ

Карта 2.2.1.3 Зауствания на промишлени отпадъчни води в ДРБУ

Карта 2.2.2.1 Степен на изграденост на канализацията

Карта 2.2.2.2А Използвана земеделска площ в ДРБУ

Карта 2.2.2.2Б Средногодишни стойности на емисии общ азот (кг/ха) от земеделие наторяване за периода 2010 – 2012 г по ВТ

Карта 2.2.2.4 Добив на подземни богатства в ДРБУ

Карта 2.2.2.5А Податливост на ерозия в ДРБУ

Карта 2.2.2.7А Средногодишни стойности на емисии общ азот (т/год) от атмосферни отлагания за периода 2010 – 2012 г по ВТ

Карта 2.2.3.1 Миграционни бариери по основните речни течения в Дунавски район

Карта 2.2.3.2 ВЕЦ на територията на ДРБУ

Карта 2.3.3.1 Карти натиск количество ПВТ – 49 броя карти

Карта 2.4.2.3 Риск оценка на подземни водни тела за химия - 6 броя карти