Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

 

Приложения към Раздел 2

 

Карти към Раздел 2