Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

 

Приложения към Раздел 3

 

Карти  към Раздел 3