Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите

Раздел 4 - Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на  зоните за защита на водите

 

Приложения към Раздел 4

 

Карти  към Раздел 4