Раздел 4 - Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите

 

Приложения към Раздел 4

 

Карти  към Раздел 4


Подкрепящи документи към Раздел 4