Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

 

Приложения към Раздел 5

 

Подкрепящи документи към Раздел 5

         Подкрепящи документи за повърхности води

 

        Подкрепящи документи за подземни води