Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда