Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка

Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка на проект на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021г. и Схема за провеждане на консултации

 

Проектът на втория План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за периода 2016-2021г. е разработен в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 13 на Рамковата директива за водите (РДВ).

Първият ПУРБ в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) влезе в сила в началото на 2010г. и обхваща периода до 2015г. Съгласно изискванията на член 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване. В проекта на ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021г. са актуализирани основни характеристики  на ДРБУ (по-специално в частта за повърхностни води), приложени са по-обхватни и задълбочени подходи за анализ и оценка, вкл. нова концепция за планиране на мерките. Съдържанието на актуализирания план се регламентира от чл. 159, ал. 2 на ЗВ. 

   ПУРБ попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).

Съгласно ЗООС за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Процедурата по ЕО се извършва по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), през различните фази на подготовка на проекта на плана и ЕО, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.

Съгласно чл.19а от Наредба за ЕО, е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДEО).

Изготвеното Задание за обхват и съдържание ДEО на проекта на ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021 г. се представя за обществени консултации. В съответствие с указания на МОСВ Изпълнителя по Договор № Д-33-7/04.02.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изготвяне на ЕО и ОС за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016 – 2021 г.“, по обособена позиция № 1: „ЕО и ОС на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление“ ще проведе консултации по заданието за ЕО със специализираните органи, ведомства и заинтересовани страни по Схемата за провеждане на консултации.

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.“ може да видите - тук.

Проектът на ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021 г. може да намерите - тук

 

Становища, бележки и препоръки относно Заданията за обхвата и съдържанието на Докладите за екологична оценка могат да бъдат депозирани в съответните Басейнови дирекции в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение  в срок до 23.08.2016 г. включително.

За повече информация посетете страницата на МОСВ