Работна програма за актуализация на ПУРБ

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН В ДУНАВСКИ РАЙОН

Работната програма включва всички дейности по актуализирането на ПУРБ в ДРБУ, както и сроковете за реализирането им. Основните дейности,  формиращи Работната програма по актуализиране на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление са:

  • Актуализиране на характеристиките на района за басейново управление, на регистъра на зоните за защита на водите и  на икономическия анализ на водоползването;
  • Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на повърхностните и подземните води;
  • Изготвяне на проект за ПУРБ в ДРБУ за периода 2016-2021 г. с акуализирани цели за опазване на околната среда и Програма от мерки за постигането им;
  • Провеждане на обществени консултации във връзка с актуализацията на ПУРБ на различни етапи от разработването му
  • екологична оценка на плана и публикуване на финален ПУРБ в ДРБУ.

Дейностите по актуализация на ПУРБ ще бъдат осъществени в периода януари 2013-декември 2015 г. Предвижда се те да бъдат извършени от БДУВДР-Плевен.

 Някои дейности изискват специфични тясно специализирани знания и  умения, с каквито експертите от БДУВДР не разполагат, поради което е идентифицирана необходимост от използване на  външна консулантска помощ. Специфичните дейности, за изпълнението на които се налага ползването на външни експерти са посочени в работната програма за актуализацията на пУРБ.

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПУРБ