График за консултации при актуализация на ПУРБ

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДА БЪДЕМ КОНСУЛТИРАНИ?

За да бъде постигната адекватна и надеждна защита на водите е необходима правилна и целенасочена политика по решението на всички проблеми в при управлението им. Познаването на проблемите ще бъде ключ към тяхното решаване чрез бъдещия вариант на Програма от мерки - част от актуализирания ПУРБ. Успешното им решаване може да се постигне единствено чрез широк обшествен диалог. За целта се предвиждат консултиране с обществеността , в които ще бъдат въвлечени възможно най-широк кръг заинтересовани страни.

КОЙ ЩЕ НИ КОНСУЛТИРА?

Желаем да чуем от всеки, който е ангажиран с опазването на водите и водните екосистеми и по-специално, хората и организациите, които са засегнати пряко от решенията как да бъдат защитени и използвани водите.
Една част от проблемите, свързани със състоянието на водите са характерни за целия териториален обхват на района за басейново управление, а други от тях са типични за конкретен регион и имат специфичен/местен/ характер. Затова в процеса на консултиране е нужно да бъдат ангажирани всички заинтересованите страни: институции и организации, свързани пряко с управлението на водите, неправителствени организации, бизнеса и населението - както в национален мащаб, така и на местно ниво.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

Предвидени са обществени консултации на различни етапи от актуализацията на ПУРБ в съгласно публикувания график.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?  

Резултатите, които желаем да постигнем чрез обществените консултации са насочени към по-доброто идентифициране на значимите проблеми по управлението на водите, към уместни предложения за адекватни и приложими мерки за отстраняването им, към общ консенсус по политиката за реализиране на целите на РДВ.

КАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ВСЕКИ ОТ НАС? 
Всеки представител на заинтересованите страни може да направи много за опазването на водите и водните екосистеми. Първо определете речния басейн в който се намирате и разпознайте най-съществените проблеми в него. Научете повече за тях и споделете наученото с нас. Предложете начини за решаването на проблемите, информирайте се за актуалната политика по отношение на опазването на водите, прилагана чрез разработетния ПУРБ.
Предстоящите обществени консултации са чудесна възможност да бъде чуто и взето под внимание Вашето становище, мнение или препоръка. Ние се нуждаем от тях.

Обществените консултации на всеки етап от графика започват веднага след публикуването на съответните документи, съгласно работната програма. Публикуването на документите ще бъде обявено от БДУВДР чрез националнитте медии.

Ще очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения по предпочитания от Вас начин:

  • на адрес 5800 гр. Плевен, ул.”Чаталджа” № 60;
  • на електронен адрес: dunavbd@bddr.org
  • чрез нашата директна форма за обратна връзка на интернет страницата ни www.bd-dunav.org.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЦЕСА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПУРБ