ОП "Изготвяне на ЦМР чрез лазерно сканиране (LIDAR)" - обявена на 30.06.2014г

Обществена поръчка с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (LIDAR) НА РАЙОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ"

открита с Решение No Р-ПУРН-13 / 30.06.2014г.

 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", 

обявена на 30.06.2014г.

Прекратена с решение No Р-ПУРН-14/ 08.08.2014 г.

 

 

 

Съобщение 

 

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения на Дунавски район за басейново управление“, открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-11/30.05.2014г., както и Решение за промяна № Р-ПУРН-12/13.06.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (в ред., ДВ, бр.93/2011г.) ценовите предложения ще бъдат отворени на 06.10.2014 г. в 13:30 часа в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на  юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

  

02.10.2014 г.

08.08.2014г.

Съобщение 

относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изготвяне на цифров модел на релефа ЧРЕЗ въздушно ЛАЗЕРНО заснемане (lidar) на районите със значителен потенциален риск от наводнения”
 

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен /БДУВДР/ уведомява, че с Решение за прекратяване  Р-ПУРН14/08.08.2014г. на Директора на БДУВДР  гр. Плевен е прекратена процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет Изготвяне на цифров модел на релефа чрез въздушно лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Решението е публикувано и в Регистъра на обществените поръчки.

Отговори на въпроси и разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Изготвяне на цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR)  на районите със значителен потенциален риск от наводнения", обявена на 30.06.2014

Отговори на въпроси, постъпили до 08.08.2014 г. - публикувано на 11.08.2014 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 01.08.2014 г. - публикувано на 05.08.2014 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 29.07.2014 г. - публикувано на 04.08.2014 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 24.07.2014 г. - публикувано на 28.07.2014 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 22.07.2014 г. - публикувано на 28.07.2014 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 18.07.2014 г. - публикувано на 22.07.2014 г. 

 

Документация за участие

Решение за прекратяване на ОП от 08.08.2014 

Решение за публикуване

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Приложение 1.1 към техническите спецификации (шейп-файл с минималната територия за заснемане)

Приложение 1.2 към техническите спецификации(шейп-файл с максимална територия за заснемане)

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Финансово състояние

Образец 9  Технически възможности

Образец 10  Декларация за подизпълнител

Образец 11  Декларация от подизпълнител

Образец 12  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13  Декларация етични клаузи

Образец 14  Списък на експертите

Образец 15  Професионална автобиография

Образец 16  Декларация за разположение експерти

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Образец 20  Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.3 т.8 от  Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор