ОП "Извършване на одит на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения"

Обществена поръчка с предмет "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ПРОЕКТ "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

открита с Решение № Р-ПУРН-3/12.03.2013г. 

 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 01.02.2016 год.

Решение за публикуване на ОП

Обявление за ОП в АОП 

Документация за възлагане на обществената поръчка обявена на 12.03.2013г. 

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Оферта

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията

Образец 5  Декларация по чл.56

Образец 6  Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта 

Образец 7  Декларация за общия оборот

Образец 8  Декларация за изпълнени договори

Образец 9  Декларация списък експерти

Образец 10  Професионална автобиография

Образец 11  Декларация за разположение експерти

Образец 12  Декларация по чл.47

Образец 13  Декларация по чл.47

Образец 14  Декларация Регламент 1605

Образец 15  Декларация за подизпълнител

Образец 16  Декларация от подизпълнител

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор