ОП „Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” /обособени позиции/

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”/обособени позиции/

открита с Решение No Р-ПУРН-21 / 17.06.2015г.

 

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение - дата на публикуване: 07.12.2015 г. 

Информация за изпълнението на договор за ОП /обособена позиция 1/- дата на публикуване: 30.11.2015 г. 

Информация за изпълнението на договор за ОП /обособена позиция 2/- дата на публикуване: 30.11.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - дата на публикуване: 29.09.2015 г.

Информация за сключен договор -  дата на публикуване: 18.09.2015 г. 

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД /обособена позоция 2/  - дата на публикуване: 17.09.2015 г.

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД /обособена позоция 1/  - дата на публикуване: 17.09.2015 г.

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ - дата на публикуване: 11.08.2015 г. 

  

Съобщение 

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на информация и публичност на проект: „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”“, открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-21/17.06.2015г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 07.08.2015 г. в 10:00 часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.3, зала 303. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и всички други лица при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.


04.08.2015г.

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 10.08.2015 год. 

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 06.08.2015 год.

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 04.08.2015 год.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 20.07.2015 год

 

Документация за участие

Решение за публикуване

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Образец 1  Списък на документите в офертата

Образец 2  Представяне на участника

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация Регламент 966/2012

Образец 5b Декларация за липса на свързаност

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Технически възможности

Образец 9  Декларация за подизпълнител

Образец 10  Декларация от подизпълнител

Образец 11  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 12  Декларация етични клаузи

Образец 13  Списък на експертите

Образец 14  Декларация за разположение експерти

Образец 15 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Образец 16  Техническа оферта

Образец 17а  Ценова оферта - обособена позиция 1

Образец 17б  Ценова оферта - обособена позиция 2

Образец 18  Проект на договор - обособена позиция 1

Образец 18  Проект на договор - обособена позиция 2

Примерни образци на банкова гаранция