ОП "Изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка на експлоатационните ресурси на находища на минерални води – идс № 31 от Приложение № 2 на ЗВ “Казичене – Равно поле” и № 77 от Приложение № 2 на ЗВ “София – Княжево" - обявена на 07.08.2014г

Публична покана с предмет "Изготвяне на хидрогеоложки доклади за оценка на експлоатационните ресурси на находища на минерални води – изключителна държавна собственост  № 31 от Приложение № 2 на Закона за водите “Казичене – Равно поле” и № 77 от Приложение № 2 на Закона за водите “София – Княжево"

публикувана с номер в РОП 9032561/07.08.2014г.

 

Протокол от заседание на комисия

Публична покана

Документация за възлагане, указания, технически спецификации

Приложение 1  Оферта

Приложение 2  Административни сведения

Приложение 3  Списък на документите

Приложение 4  Техническо предложение

Приложение 5  Ценово предложение

Приложение 6  Кратко представяне на участника

Приложение 7  Списък на експертите

Приложение 8  Автобиографии на експертите

Приложение 9  Декларация за подизпълнител

Приложение 9а  Декларация от подизпълнител

Приложение 10  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Приложение 11  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 т. 1 от ЗОП

Приложение 11а  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП

Приложение 12 Декларация за разположение на експерт

Проект на договор