ОП „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление“

Обществена поръчка с предмет “Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление”

открита с Решение No Р-EO-1 / 28.01.2016г.

 

 

Информация за изпълнението на договор за ОП

Информация за сключен договор

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД 

 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП с предмет:Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление“ - дата на публикуване: 28.03.2016г. -

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление"

публикувано на 22.03.2016; 13:45 ч.

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол No3 от заседание на комисията - дата на публикуване 25.03.2016 г. -

Протокол No2 от заседание на комисията - дата на публикуване 22.03.2016 г.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 01.03.2016 г. 

 

Документация за участие

Решение за публикуване

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Методика за оценка на офертите

Технически спецификации

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация Регламент 966/2012

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Технически възможности

Образец 9  Декларация за подизпълнител

Образец 10  Декларация от подизпълнител

Образец 11  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 12  Декларация етични клаузи

Образец 13  Списък на експертите

Образец 15  Декларация за разположение експерти

Образец 16  Техническо предложение

Образец 17  Ценова оферта

Образец 18  Списък на документите в офертата

Образец 19  Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Образец 29 Декларация по чл. 83 от Закона за опазване на околната среда

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор