ОП "Осигуряване на информация и публичност на проект РПУРН"

Обществена поръчка с предмет "Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения"

открита с Решение No Р-ПУРН-16 / 08.01.2015г.

Прекратена с решение No Р-ПУРН-17/ 20.01.2015 г.

 

 

 

 

20.01.2015г.

Съобщение 

относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения""
 

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен /БДУВДР/ уведомява, че с Решение за прекратяване  Р-ПУРН-17/20.01.2015г. на Директора на БДУВДР  гр. Плевен е прекратена процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на информация и публичност на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения""

 

Решението е публикувано и в Регистъра на обществените поръчки.

 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Осигуряване на информация и публичност на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения"", обявена на 08.01.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 19.01.2015 г. - публикувано на 23.01.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 14.01.2015 г. - публикувано на 16.01.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили до 12.01.2015 г. - публикувано на 16.01.2015 г. 

 

Документация за участие

Решение за прекратяване на ОП от 20.01.2015 

Решение за публикуване

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация Регламент 966/2012

Образец 5b Декларация

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Технически възможности

Образец 9  Декларация за подизпълнител

Образец 10  Декларация от подизпълнител

Образец 11  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 12  Декларация етични клаузи

Образец 13  Списък на експертите

Образец 14  Декларация за разположение експерти

Образец 15  Техническа оферта

Образец 16  Ценова оферта

Образец 17  Списък на документите в офертата

Образец 18  Проект на договор

Примерни образци на банкова гаранция