ОП „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от БДУВДР с център гр. Плевен”

Обществена поръчка с предмет ОП „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен

открита с Решение No Р-ОПАК-3 от 26.02.2015 г. 

Прекратена  обособена позиция №3 от процедурата с решение No Р-ОПАК-04/ 03.04.2015 г.

Прекратена с решение No Р-ОПАК-5/ 24.07.2015 г.

 

24.07.2015г.

Съобщение 

относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен”"
 

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен /БДУВДР/ уведомява, че с Решение за прекратяване Р-ОПАК-5/24.07.2015г. е прекратена процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет "Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от БДУВДР с център гр. Плевен”"

 

Решението е публикувано и в Регистъра на обществените поръчки.

Съобщение 
 
Уведомяваме Ви, че обявеното за 21.05.2015 г. в 10:30 часа публично заседание на комисията се отлага и няма да се проведе.
Актуалната дата и час на провеждане на заседанието ще бъдат своевременно оповестени.  
 
19.05.2015 г.

Съобщение 
 
На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 21.05.2015 г. в 10:30 часа в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и всички други лица при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.
  
18.05.2015 г.

03.04.2015г.

Съобщение 

относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен”"
 

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен /БДУВДР/ уведомява, че с Решение за прекратяване  Р-ОПАК-04/03.04.2015г. на Директора на БДУВДР  гр. Плевен е прекратена обособена позиция № 3 от процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет "Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от БДУВДР с център гр. Плевен”"

 

Решението е публикувано и в Регистъра на обществените поръчки.

 

Отговори на въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на ОП "Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен"", обявена на 26.02.2015 

Отговори на въпроси, постъпили до 20.03.2015 г. - публикувано на 21.03.2015 г. 

Отговори на въпроси, постъпили до 12.03.2015 г. - публикувано на 16.03.2015 г. 

 

Документация за участие

Решение за прекратяване на ОП от 24.07.2015 г. 

Протокол №1/06.04.2015 от работата на комисията - дата: 09.04.2015 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция №3 от ОП от 03.04.2015 г. 

Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

Обявление за ОП в АОП

Техническа спецификация

Документация за възлагане на обществена поръчка

Приложение 1  Обща оферта

Приложение 2  Представяне на участника

Приложение 3  Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП

Приложение 4.1  Техническа оферта

Приложение 4.2  Техническа оферта

Приложение 4.3  Техническа оферта

Приложение 5.1  Ценова оферта

Приложение 5.2  Ценова оферта

Приложение 5.3  Ценова оферта

Приложение 6  Списък на услугите

Приложение 7  Списък на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката

Приложение 8  Декларация за ангажираност на екипа

Приложение 9  Декларация за използване на подизпълнители

Приложение 10  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение 11  Декларация по чл. 47, ал.8 от ЗОП

Приложение 12  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

Приложение 13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

Приложение 14  Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение 15  Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение 16  Банкова гаранция за участие в обществена поръчка

Приложение 17  Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка

Приложение 18.1  Проект на договор

Приложение 18.2  Проект на договор

Приложение 18.3  Проект на договор

Приложение 19  Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Приложение 20  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, ал.1, чл.107, и чл.109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) №966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Приложение 21  Декларация за липса на обстоятелствата съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО, Евратом) №966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС

Приложение 22  Декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП