ОП „ Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление”

 

Обществена поръчка с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ"

открита с Решение No Р-ПУРН-11 / 30.05.2014 г.

по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.",

обявена на 30.05.2014г.

 

Протокол №2 от работата на комисията по приемане на изпълнението

Протокол №1 от работата на комисията по приемане на изпълнението

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване: 31.03.2016 г. 

Договор за изпълнение със заличени данни съгласно ЗЗЛД - дата на публикуване: 31.03.2016 г. 

Информация за освобождаване на гаранциите за участие

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление” - дата на публикуване: 18.11.2015 г. 

Съобщение

    

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление”,открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-11/30.05.2014г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

         На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 11.11.2015 г. в 11:00  часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно ЗОП.

 18:10 ч.
09.11.2015г

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 13.11.2015 год.  

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 09.11.2015 год

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 04.11.2015 год. 

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 01.09.2015 год. 

 

Съобщение 

           Уведомяваме Ви, че на 27.08.2015г. от 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен  - гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60, заседателна зала ет.7 ще бъде проведено публично отваряне на офертите на участниците, удължили срока на подадени оферти в проведената открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавски район за басейново управление”, съгласно Решение № 9149/30.07.2015г. на Върховния административен съд по АД № 7273/2015г. по описа на ВАС.

           Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

24.08.2015г.

  

Документация за участие

Документация съгласно Решение за промяна № Р-ПУРН-12 от 13.06.2014 г

 

Решение за публикуване на ОП

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образец 1 Писмо към офертата

Образец 2 Административни сведения

Образец 3 Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4 Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5 Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6 Декларация заетост

Образец 7 Декларация от член на обединение

Образец 8 Финансово състояние

Образец 9 Технически възможности

Образец 10 Декларация за подизпълнител

Образец 11 Декларация от подизпълнител

Образец 12 Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13 Декларация етични клаузи

Образец 14 Списък на експертите

Образец 15 Професионална автобиография

Образец 16 Декларация за разположение експерти

Образец 17 Техническа оферта

Образец 18 Ценова оферта

Образец 19 Списък на документите в офертата

Образец 20 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.3 т.8  от  Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор