ОП „Организация и провеждане на обществени консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения”

Публична покана с предмет "Организация и  провеждане на обществени консултации по проекта на План за управление на  риска от наводнения"

публикувана в АОП с номер 9046004 /16.09.2015

 

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение

Информация за освобождаване на гаранциите за участие

Протокол №2 от работата на комисията по приемане на изпълнението - публикувано на 07.12.2015

Протокол №1 от работата на комисията по приемане на изпълнението -  публикувано на 23.11.2015 г.

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД   - дата на публикуване: 12.10.2015 г.

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на оферти, и за класиране на участниците - дата на публикуване: 01.10.2015 г. 

 

Документация за участие

Публична покана

Документация за възлагане

Методика за оценка на офертите

Технически спецификации

Приложение 1   Данни за лицето, което прави предложението

Приложение 2   Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата

Приложение 3   Декларация за участие на подизпълнител

Приложение 3а  Декларация за съгласие от подизпълнител

Приложение 4   Техническо предложение

Приложение 5   Ценово предложение

Приложение 6  Кратко представяне на участника

Приложение 6а  Списък по чл.51,ал.1, т.1 ЗОП

Приложение 7   Списък-декларация на експертите

Приложение 8   Автобиография

Приложение 9 Декларация за разположение на експерт

Приложение 10  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Приложение 11  Образец на банкова гаранция

Приложение 12  Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Проект на договор