ОП "Изготвяне на ЦМР чрез лазерно сканиране (LIDAR)"- прекратена !

Обществена поръчка с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (LIDAR) НА РАЙОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ"

открита с Решение No Р-ПУРН-4 / 12.03.2013 г.

 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", 

обявена на 12.03.2013г.

Прекратена с решение No Р-ПУРН-7 / 16.05.2013 г.
 

Решение за прекратяване на ОП от 16.05.2013

Решение за промяна от 29.04.2013

Решение за публикуване на ОП

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Техническо задание

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Финансово състояние

Образец 9  Технически възможности

Образец 10  Декларация за подизпълнител

Образец 11  Декларация от подизпълнител

Образец 12  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13  Декларация етични клаузи

Образец 14  Списък на експертите

Образец 15  Професионална автобиография

Образец 16  Декларация за разположение експерти

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор

 

Внимание - важна информация

В документацията за ОП „ Изготвяне на цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен потенциален риск от наводнения” e допусната техническа грешка в IBAN- номера на банковата сметка за внасяне на сумата от 20 лв за закупуване на документацията.

Номерът на сметката следва  да се чете :

Банка: УниКредит Булбанк - клон Плевен

IBAN: BG57UNCR96603166268610

BIC: UNCRBGSF