ОП “Изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води от находища на минерални води – идс № 20 “Вършец” и № 97 ”Шипково”/без сондаж Л 37/ от Приложение №2 на ЗВ

Публична покана с предмет “Изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води от находища на минерални води – изключителна държавна собственост № 20 “Вършец” и № 97 ”Шипково”/без сондаж Л 37/ от Приложение №2 на Закона за водите”

публикувана с номер в РОП 9033801/18.09.2014г.

 

Публична покана

Документация за възлагане, указания, технически спецификации

Приложение 1  Заявление за участие

Приложение 2  Административни сведения

Приложение 3  Списък на документите

Приложение 4  Техническо предложение

Приложение 5  Ценово предложение

Приложение 6  Кратко представяне на участника

Приложение 7  Списък на експертите

Приложение 8  Автобиографии на експертите

Приложение 9  Декларация за подизпълнител

Приложение 9а  Декларация от подизпълнител

Приложение 10  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Приложение 11  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Приложение 12 Декларация за разположение на експерт

Проект на договор

Протокол

Договор със заличени данни съгласно ЗЗЛД