ОП "Изготвяне на ЦМР чрез лазерно сканиране (LIDAR)" - обявена на 08.07.2013г- прекратена на 01.10.2013г!

 

Обществена поръчка с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (LIDAR) НА РАЙОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ"

открита с Решение No Р-ПУРН-9 / 08.07.2013 г.

 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", 

обявена на 08.07.2013г.

 

Прекратена с решение No Р-ПУРН-10 / 01.10.2013 г.
 

Решение за прекратяване на ОП от 01.10.2013

Решение за публикуване на ОП

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Техническо задание

Приложение 1 към техническо задание (шейп-файл с минималната територия за заснемане)

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Финансово състояние

Образец 9  Технически възможности

Образец 10  Декларация за подизпълнител

Образец 11  Декларация от подизпълнител

Образец 12  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13  Декларация етични клаузи

Образец 14  Списък на експертите

Образец 15  Професионална автобиография

Образец 16  Декларация за разположение експерти

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор