ОП "Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите"

Обществена поръчка с предмет “Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”

открита с Решение No Р-ПУРН-20 / 26.05.2015г.

 

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение - дата на публикуване: 07.12.2015 г. 

Информация за изпълнението на договор за ОП - дата на публикуване: 30.11.2015 г. 

Протокол №4 от работата на комисията по приемане на изпълнението - публикуван на 26.11.2015

Протокол №3 от работата на комисията по приемане на изпълнението - публикуван на 18.11.2015

Протокол №2 от работата на комисията по приемане на изпълнението - публикуван на 9.11.2015

Протокол №1 от работата на комисията по приемане на изпълнението - публикуван на 26.10.2015

Споразумение по договор със заличени данни съгласно ЗЗЛД  - дата на публикуване: 25.10.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - дата на публикуване: 14.09.2015 г. 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване: 10.09.2015 г. 

Договор за обществена поръчка със заличени данни съгласно ЗЗЛД  - дата на публикуване: 10.09.2015 г. 

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите“ - дата на публикуване: 06.08.2015 г. 

 

Съобщение 

относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите“, открита с Решение за откриване № Р-ПУРН-20/26.05.2015г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите предложения ще бъдат отворени на 04.08.2015 г. в 10:30 часа в сградата на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, ет.7. Имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и всички други лица при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.


30.07.2015г.

 

Протоколи от заседания на комисията 

Протокол №4 от заседание на комисията - дата на публикуване: 05.08.2015 год.  

Протокол №3 от заседание на комисията - дата на публикуване: 03.08.2015 год

Протокол №2 от заседание на комисията - дата на публикуване: 29.07.2015 год.

Протокол №1 от заседание на комисията - дата на публикуване: 10.07.2015 год

 

Документация за участие

Решение за публикуване

Обявление за ОП в АОП

Документация за възлагане на обществена поръчка

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията на поръчката

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация Регламент 966/2012

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Технически възможности

Образец 9  Декларация за подизпълнител

Образец 10  Декларация от подизпълнител

Образец 11  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 12  Декларация етични клаузи

Образец 13  Списък на експертите

Образец 15  Декларация за разположение експерти

Образец 16  Техническо предложение

Образец 17  Ценова оферта

Образец 18  Списък на документите в офертата

Образец 19  Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор