ОП „Изготвяне на документация за СОЗ на водовземните съоръжения за МВ за МН № 31 ”Казичене - Равно поле” и МН № 77 ”София – Княжево”

Публична покана с предмет "Изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води и по водоносни хоризонти за МН № 31 ”Казичене - Равно поле” – Област София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно поле, и изготвяне на документация за оразмеряване и определяне на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води за МН № 77 ”София – Княжево” – област София"

публикувана в АОП с номер 9042858 /16.06.2015г.

 

Договор за изпълнение със заличени данни съгласно ЗЗЛД - дата на публикуване: 07.07.2015 г. 

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на оферти, и за класиране на участниците - дата на публикуване: 30.06.2015 г. 

Публична покана

Документация за възлагане

Технически спецификации

Приложение 1   Данни за лицето, което прави предложението

Приложение 2   Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата

Приложение 3   Декларация за участие на подизпълнител

Приложение 3а  Декларация за съгласие от подизпълнител

Приложение 4   Техническо предложение

Приложение 5   Ценово предложение

Приложение 6  Кратко представяне на участника

Приложение 6а  Списък по чл.51,ал.1, т.1 ЗОП

Приложение 7   Декларация за техническо оборудване

Приложение 8   Списък-декларация на експертите

Приложение 9   Автобиография

Приложение 10 Декларация за разположение на експерт

Приложение 11  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Приложение 12  Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Проект на договор