Обявления за предварителна информация

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка "Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения" по процедура за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" 

 

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка "Изготвяне на цифров модел на релефа чрез въздушно лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен потенциален риск от наводнения" по процедура за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"  

Публикувано обявление за обществената поръчка  на 12.03.2013