ОП "Избор на звено за външна техническа помощ"

Обществена поръчкас предмет„ИЗБОР НА ЗВЕНО ЗА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Открита с Решение № Р-ПУРН-1 от 15.02.2013г.

по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29

по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 

 

Документация за възлагане на обществена поръчка, съгласно решение за промяна от 01.03.2013г.

 

Документация за възлагане на обществената поръчка обявена на 18.02.2013г. 

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Финансово състояние

Образец 9  Технически възможности

Образец 10  Декларация за подизпълнител

Образец 11  Декларация от подизпълнител

Образец 12  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13  Декларация етични клаузи

Образец 14  Списък на експертите

Образец 15  Професионална автобиография

Образец 16  Декларация за разположение експерти

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор

Писмо АОП предварителен контрол

Обявление за ОП в АОП

Решение за публикуване на ОП