Документация съгласно решение за промяна

Съобщение

Участниците ще бъдат уведомени писмено за датата, часът и мястото на отваряне на офертите !

Указания за участие в открита процедура

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образец 1  Писмо към офертата

Образец 2  Административни сведения

Образец 3  Декларация за запознаване с поръчката

Образец 4  Декларация за спазване условията

Образец 5  Декларация по чл.47

Образец 5а Декларация по чл.47

Образец 5b Декларация Регламент 1605

Образец 6  Декларация заетост

Образец 7  Декларация от член на обединение

Образец 8  Финансово състояние

Образец 9  Технически възможности

Образец 10  Декларация за подизпълнител

Образец 11  Декларация от подизпълнител

Образец 12  Декларация за приемане условията на проекта на договор

Образец 13  Декларация етични клаузи

Образец 14  Списък на експертите

Образец 15  Професионална автобиография

Образец 16  Декларация за разположение експерти

Образец 17  Техническа оферта

Образец 18  Ценова оферта

Образец 19  Списък на документите в офертата

Примерни образци на банкова гаранция

Проект на договор

Решение за публикуване на ОП